Rodinné centrum Vlčáci z.s.

Šárka 23

79601 Prostějov

Provozní řád

 1. Rodinné centrum je otevřeno veřejnosti, především rodičům s dětmi ve věku od 0 do 3 let, dětem ve věku 3 až 9 let, ale i dospělým bez dětí, za účelem rozvoje svých zájmů. Provozní doba centra je ve všední dny od 9:00 do 19:30 hodin. Některé dny je provozní doba prodloužena nebo zkrácena dle aktuálního rozvrhu. Výjimečně může probíhat program i ve dnech pracovního klidu.
 2. Recepce je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy v době začátku a konce kurzu. Zde získáte informace o programu a službách. V jiných časech využijte pro tento účel SMS na tel. 731 767 653, e-mail: centrumvlcaci@gmail.com .Informace o kurzech získáte také na www.centrumvlcaci.cz . Kontaktujte naše zaměstnance v případě jakéhokoliv dotazu nebo problému na místě nebo v případě ohrožení (požáru, vážného zranění) volejte tísňovou linku 112.
 3. Rodinné centrum se skládá z těchto místností: Vstupní chodba, parkoviště kočárků, zádveří (prostor pro odložení bot), šatna (prostor pro odložení oděvu), recepce, hlavní sál, vedlejší sál a sociální zařízení.
 4. Při příchodu a také odchodu se ujistěte, zda jsou dveře budovy zavřená – předcházíte tak riziku krádeží Vašich i našich věcí.
 5. Kočárky zaparkujte vždy uvnitř budovy na místech k tomu určených. Nenechávejte v kočárku žádné cennosti! Rodinné centrum neručí za jejich ztrátu.
 6. Při vstupu do prostor centra přezujte sebe i své děti do vnitřní obuvi a boty uložte do připravených botníků. Bundy, čepice a šály také ponechte na věšácích v šatně.
 7. Tašky, které si vezmete s sebou do vnitřních prostor centra, si odložte na židle, police nebo do šatny. Nenechávejte oblečení nebo tašky na zemi, ať nebrání pohybu dětí nebo programu.
 8. V případě kurzů bez účasti rodiče je nutné osobní předání dítěte pověřené osobě.
 9. Pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný než osoba, která dítě do programu přivedla, musí mít platnou plnou moc rodiče dítěte.
 10. V centru je pobyt povolen jen zdravým dětem. V případě podezření personálu rodinného centra na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si centrum vyhrazuje právo předčasně ukončit pobyt dítěte.
 11. Do vnitřních prostor rodinného centra nevstupujte, pokud trpíte Vy nebo Vaše děti infekční chorobou. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u Vás či u Vašich dětí mohla rozvinout, návštěvu prosím odložte. Zabráníte tím tomu, aby se společný prostor rodinného centra stal místem šíření nakažlivých nemocí!
 12. Během účasti na programu rodinného centra jste vždy plně odpovědni za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani nikoho v okolí.
 13. Dbejte na včasný příchod a odchod z jednotlivých programů, buďte k sobě navzájem ohleduplní. Chod jednotlivých programů určuje zodpovědný lektor.
 14. Při využívání vnitřního vybavení rodinného centra se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti. Pokud rozbijete některou hračku a/nebo objevíte hračku již rozbitou, neprodleně to oznamte odpovědné osobě, tj. lektorovi nebo a dohodněte s ní další postup. Pokud víte o některé součásti vybavení centra, že je pro děti závadná, též tuto skutečnost oznamte a žádejte nápravu.
 15. Použité pomůcky, hračky, vybavení herny a dalších prostor vracejte Vy i Vaše děti na původní místo.
 16. Vždy udržujte pořádek, vše po sobě a svých dětech ukliďte. Nikdy nenechávejte děti běhat s jídlem či pitím, a to z důvodu jejich bezpečnosti a z důvodu udržení pořádku.
 17. K ohřevu doneseného jídla můžete požít mikrovlnou troubu. Dbejte na to, aby horké nápoje či potraviny byly vždy umístěny mimo dosah dětí na stole nebo na barovém pultě recepce, aby nedošlo k úrazu opařením.
 18. Třiďte odpad do popsaných košů v zádveří, směsný odpad do košů k tomu určených.
 19. Použité dětské pleny vhazujte jen do označeného koše u přebalovacího pultu. Pokud je v nich stolice, prosím, použijte igelitový pytlík. Pleny svým dětem měňte pouze na přebalovacím pultu nebo použijte vlastní přebalovací podložku. Na přebalovacím pultu nikdy nenechávejte své děti bez dozoru.
 20. Na toaletách udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji čistou. Použije-li dítě dětské prkénko, následně jej opláchněte vodou. Použije-li dítě nočník, po jeho vylití do záchodu jej vypláchněte čistou vodou. Před odchodem z toalet umyjte a utřete ruce sobě i svým dětem.
 21. Před odchodem z vnitřních prostor rodinného centra se ujistěte, že jste po sobě a svých dětech vše řádně uklidili. Pokud tak, výjimečně, nemůžete učinit, např. z časových důvodů, domluvte se před odchodem s jinou dospělou osobou, která bude ochotná za Vás úklid udělat.
 22. V případě ohrožení použijte únikový východ – dle značení v budově.
 23. Na kurzy a kroužky choďte vždy včas – ať se stihnete převléct, dojít na toaletu nebo nakrmit dítě a společný program tak může začít přesně.
 24. Sledujte nástěnku v hlavním sále, hlavně úvodní stranu na www.centrumvlcaci.cz, facebookové stránky a instagram.
 25. Pokud chcete něco sdělit našim zaměstnancům nebo vedení, můžete nám napsat na email centrum@gmail.com.cz.

Podmínky účasti v kroužcích a kurzech

 1. Kurzy probíhají v prostorách Rodinného centra Vlčáci z.s., Šárka 23, Prostějov.
 • Kurzy probíhají ve sjednaném čase. Program během prázdnin a státních svátků je vždy s předstihem zveřejněn na www.centrumvlcaci.cz, nástěnce i našich sociálních sítích. Aktuální rozpis vždy také naleznete na našem rezervačním systému.
 1. Všechny vypsané kurzy jsou na bázi předplatného na jedno čtvrtletí. Výše kurzovného se odvíjí od ceny za 1 lekci a je vynásobena počtem lekcí. Cena kurzů je vždy cenově zvýhodněná. Lekce, jichž se nezúčastníte, je možné si nahradit pouze pokud se řádně omluvíte, tzn. přes omluvenkový formulář nejpozději 6 hodin před lekcí. Náhrady lze uplatnit v jiných kurzech ve stejném věkové kategorii, ve volné herně nebo v jednorázových lekcí, kde jsou náhrady povolené. Náhrady lze čerpat pouze v daném čtvrtletí. Na náhradu je třeba se přihlásit přes rezervační systém. Kurzy se pak konají dle rozpisu.
 2. Na kurzy je možné se přihlašovat pouze přes rezervační systém vždy pod dnem, kdy kurz začíná . Rezervace je platná až po zaplacení kurzovného.
 3. Od 1.5.2023 je jednou možnou platební metodou platba převodem na bankovní účet č. 6497068349/0800. Platební údaje Vám budou vygenerovány po úspěšné rezervaci kurzu v systému. Daňový doklad ve formě účtenky Vám bude po provedené platbě vystaven na recepci.
 4. Po první lekci (zkušební) je možno zrušit účast v kurzu bez povinnosti platit kurzovné.
 5. V případě dlouhodobě trvající (min. 6 týdnů za sebou jdoucí) nemoci, v případě řádné omluvy a doložení lékařského osvědčení, je možné převést nevybranou část kurzu do dalšího období. Tyto případy budou řešeny individuálně s vedením rodinného centra.
 6. V případě nenaplnění kurzu je možno se kdykoliv zapojit i v jeho průběhu a účastník zaplatí příslušnou část kurzovného.
 7. Volné herny probíhají dle zájmu. Aktuální rozpis najdete na rezervačních stránkách a na www.centrumvlcaci.cz.
 8. Kurz, který by se nekonal z důvodů na straně provozovatele, bude v plné míře nahrazen, eventuálně bude vrácena příslušná část kurzovného.
 9. Účastník kurzu / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.
 10. Při registraci účastník kurzu/zákonný zástupce souhlasí se zařazením všech jím poskytnutý osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze Barboře Volfové a s jejich následným zpracováním pro účely rodinného centra, např. zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 11. Účastník kurzu / zákonný zástupce schvaluje před začátkem docházky souhlasy se zpracováním osobních údajů a souhlas s pořízením a použitím fotografií a audiovizuálních záznamů osoby. Tyto souhlasy přílohou registračního formuláře a jsou uchovávány v souladu s vnitřní směrnicí GDPR.

Pořádání soukromých akcí

 • V centru je možné po předchozí dohodě pořádat i soukromé akce mimo pravidelný rozvrh centra. Prostory centra se jednorázově pronajímají na nejméně 1 hodinu, cena za 1 hodinu je stanovená na 300,- Kč ve všední dny a 400,- kč o víkendu a státních svátcích. Dohoda o pronájmu rodinného centra se uzavírá zaplacením nájemného na dohodnutou dobu, vždy předem. Při pravidelném nebo dlouhodobém pronájmu činí cena 250,- Kč/hod ve všední dny a 300,- Kč víkend a svátky. Za případné škody na vybavení centra vzniklé v době pronájmu zodpovídá nájemce a jejich seznam je případně sepsán s nájemcem ihned po ukončení pronájmu při převzetí prostor vedením centra.

V Prostějově dne 17.4.2023

Barbora Volfová